X
تبلیغات
:: سلطان غم ایشا ::

سلطان غم ایشا

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان با دگران وای به حال دگرانمیخواهی ـــ برویـــــ؟

بهانــــه میخواهیـــــ؟

بگـــــذار من بهانــــه را دستت دهـــم ...

بـــــرو هرکـــس پرسیـــد چـــــرا؟

بگـــو لجـــوج بـــود ! همیشـــه سر سختانه دوستــم داشتــــ ...

بگـــو فریـــاد میکـــرد! همــه جـــا فریـــاد میکــــرد کـــه

فقـــط مـــرا میخـــواهد ...

بگـــو دروغ میگفــــت ! میگفت هرگـــز ناراحتـــم نکــــردی ...

بگــــو بـــی احساس بود! بــه همــه فریــادها و توهیــن ها

و اخــم ها فقـــط لبخنـــد میـــزد ...

بگــــو او نخواســــت ! نخواســـت کســی جــز من در دلــش

خانـــــه کنـــــد ...


+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:50 توسط ایشا |

بـــــرو !!!

تــــــرس از هــــیچ چــــیز نـــدارم

وقـــــتی یقــــین دارم

بیشــــتر از مــن کـسی دوســتت نـــخواهـــد داشــــت ...

تـــــرس بـــرای چــــی؟؟

وقـــتی یـــــقین دارم

یــــک روز

تــــف میندازی به روی تمام اعتقاداتی

که بخاطر شان منو از دست دادی ...+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:47 توسط ایشا |

اینکـــه بایـــد فــــرامــوشــت مــی کـــردم

را فـــرامــوش کــــــردم

تـــو تکـــراری تـــرین " حـضـــور " روزگـــار منـــی

و مــــن عجــیــب
:

بـــه بـــودن تـــــــو ...

از آن ســـــوی فــاصـــلــه هـــا

خــــو گــــرفـــته ام ...


+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:44 توسط ایشا |

عادت میکنم به داشتن چیزی و سپس نداشتنش ...

به بودن چیزی و سپس نبودنش ...

تنها عادت میکنم ...

اما فراموش نه !!

شبها زیر دوش آب سرد رها میکنم بغض زخم هایم را

در حالی که همه میگویند ...

خوش به حالش !!!


چه زود فراموش میکند .!..

+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:42 توسط ایشا |


هــــرجــا کــه مــی بیـــــنم نــوشــــته است :

"خـــواســـتن تــوانســـتن است"

آتـــــش مــــی گــــیرم !

یعــنی چــه ؟!

یعـــنی او نــخواست

کـه نشد ؟+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:39 توسط ایشا |


ببینمت ...

گونه هایت خیس است ...

باز با این رفیق نا بابت نامش چی بود ؟

هــــان !

باران ...

باز با "باران " قدم زدی ؟

هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها

همدم خوبی نیست برای درد ها

فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس وخیس تر میکند ...

+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:37 توسط ایشا |


میدونی چرا میگن "دلت دریا باشد"


وقتی یه سنگو تو دریا میندازی

فقط برای چند ثانیه اونو متلاتم میکنه

و برای همیشه محو میشه

ولی اون سنگ تا ابد ته دل دریا موندگاره

و سعی می کنم مثل دریا باشم

فراموش کنم سنگ که به دلم زدن

با اینکه سنگینی شونو برای همیشه روی سینه ام حس میکنم

+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:34 توسط ایشا |

آهـــــــای فـــلانــی !

یادت باشـــــد ...

کــم حوصلـــه ســت ..

ظــاهــرش جــدیست ..

اما دلــی کــه مهربانــی اش

بــه وسعت یــک اقــیانوس اســت !

بــد قــول نیست .. امــا گـرفتار است

بــا او راه بــیا ....!

خــسـته کــه باشد ..

تــنهایش بــگــذار ...!

تـــو دار است ..

امــا صبر کن خــودش بــعد حرفایش را مـی گـوید!

او تـمام دنــیای من است ...

مــبادا بــــیازاریش ...


+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:31 توسط ایشا |

منو ببخش عزیز من اگه می گم باهام نمون دستای خالیمو ببین آخر قصه رو بخون ترانه ای رو که برات گفته بودم فروختمش با پول اون نخ خریدم زخم دلم رو بستمش همسفر شعر و جنون عاشق ترین عالمم تو عشقتو ازمن بگیر من واسه تو خیلی کمم بین من و تو فاصله است یک درب سرد آهنی من که کلیدی ندارم تو واسه چی در می زنی این درب سرد لعنتی شاید که نخواد وا بشه قلبتو بردار و برو قطار داره سوت می کشه همسفر شعر و جنون عاشق ترین عالمم تو عشقتو از من بگیر من واسه تو خیلی کمم من واسه تو خیلی کمم
+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:27 توسط ایشا |


رسمش نبود اینجور بری جام بذاری تو غصه هام

تنها داری کجا میری صبر کن منم باهات بیام

نمیدونم چرا منو تنها گذاشتی بی وفا

میری برو ٫ ولی بدون اینجا یکی میمرد برات


+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:24 توسط ایشا |

این روزهــــــــــــا

حتــــی اگر خــــــــــــون هم گریـــــه کنی

عمـــــق همــــــــــــدردی دیگران با تو یک کلمـــــــــــه است :

 ((آخـــــــــــــی))+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:22 توسط ایشا |


لعنت بر این زندگی

میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه ……

فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !

و این است بازی باهــم بودن … !!!


+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:19 توسط ایشا |


مرا ببخش که ســــاده بودنم دلت را زد...

مرا ببخش اگر عشــــق ورزیدنم چشمانت را بست...!!!

می روم تا آنان که توانا ترند... تو را به اوج
 
بودنــــت برسانند .


+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:15 توسط ایشا |

گفت

سیگارگران شده...

ترک می کنی؟

باخودم گفتم...

کاش بدانی چقدرگران تمام شد

تاسیگاری شدم

+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:13 توسط ایشا |


جوانی زیر گوش مادرش زد تا به زور پول اعتیادش را فراهم کند

در حالی که روی همان دستی که تزریق میکردنوشته بود

سلطان غم مادر

+نوشته شده درپنجشنبه 27 تیر1392ساعت 11:10 توسط ایشا |

منبع کدهای مینوس